І. Контроль в системі управління.

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Організації контролю в Україні

1. Контроль в системі управління.

2. Загальні поняття про контроль, його функції і сутність.

3. Економічний контроль у системі наук.

4. Структура та класифікація організаційних форм економічного контролю в Україні: державний, муніципальний, незалежний і контроль власника.

5. Види та форми здійснення економічного контролю.

І. Контроль в системі управління.

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин потребує вдос­коналення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які визначаються економічними і політични­ми закономірностями розвитку певної формації. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації і цілями суспільства, ін­тереси якого він забезпечує.

Контроль як функція соціального управління — це си­стема спостереження і перевірки процесу функціонуван­ня відповідного об'єкта з метою встановлення відхилен­ня його від заданих параметрів.

Як функція соціального управління контроль об'єк­тивно необхідний. Він спрямовує процес управління за встановленими ідеальними моделями, коригуючи поведін­ку підконтрольного об'єкта.

Суть контролю полягає в тому,що суб'єкт управлін­ня здійснює облік і перевірку того, як об'єкт управління виконує його настанови. Основною метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб'єкта управління від заданої управлінської програми, а в разі виявлення аномалій—приведення керованої системи в стійке по­ложення за допомогою всіх соціальних регуляторів.

Контроль і перевірка виконання починаються з вив­чення управлінського рішення, яке супроводить процес складання конкретної програми дій, найбільш повно ви­являється на стадії фактичного виконання рішення. За­вершуючи первинний процес управління, контрольна ді­яльність створює сприятливу перспективу для нового управлінського циклу. Таким чином, соціальний контроль входить як один із компонентів у механізм державного управління. В процесі контролю виявляють: якість само­го управлінського рішення; ефективність тих організа­ційних заходів, які було прийнято до його виконання; відповідність організації об'єкта цілям успішного вико­нання настанов управлінського рішення, а також роз­становку кадрів, які виконують рішення.

У контролі як функції соціального управління яскра­во виявляється його інформаційна і корекційна суть. Контроль є універсальним засобом одержання інформації по каналу зворотного зв'язку. Без механізму зворотного зв'язку між суб'єктом і об'єктом процес соціального управління втрачає чіткість і цілеспрямованість. Для того щоб успішно управляти, той, хто керує, повинен зна­ти результати свого управлінського впливу на об'єкти управління. Контроль дає змогу добувати оперативну ін­формацію, яка об'єктивно відтворює стан справ на підконтрольних об'єктах, відповідність їх діяльності на­кресленій програмі; виявити недоліки в рішеннях, які приймають, організації виконання, способах і засобах реалізації їх; вивчити ділові якості працівників.Отже, контроль, виступаючи, з одного боку, формою державновладного впливу на підконтрольні об'єкти, а з другого — формою демократичного керівництва, є скла­довим компонентом управлінського процесу. Соціальний контроль є складовою частиною політичного режиму, важливим засобом вдосконалення соціального управлін­ня в цілому.

ІІ. Загальні поняття про контроль, його функції і сутність.

Функції контролю у суспільстві з ринковою економі­кою включають у себе сприяння діяльності підприємців (підприємств, об'єднань, концернів, кооперативів, акціо­нерних товариств та ін.) щодо процесів, які вони вико­нують, за допомогою економічних стимулів. До них на­лежать пільгове державне кредитування виробництва продукції народного споживання, податкова система то­що. Економічний контроль сприяє підвищенню ефективності виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств з різними формами власності. При цьому поєднуються державний контроль (в особі податкових інспекцій) і внутрішній контроль власників (підприєм­ців), зацікавлених у виконанні державних замовлень, контрактів, завдань з метою підвищення економічної ефективності господарської діяльності. Контроль вико­нання цих завдань дає змогу визначити наукову обґрунтованість їх, прогресивність, напруженість, забезпечення ресурсами, тобто якість управлінських рішень, які прий­мають власники (підприємці).

За допомогою контролю держава захищає інтереси споживачів, перевіряє якість продукції, усіх видів обслу­говування, забезпечує доступність і вірогідність інформа­ції про кількість, якість і асортимент продукції, яка обер­тається на ринку.

Раціональне господарювання неможливе без застосу­вання системи економічних заходів щодо додержання законодавства у галузі господарської політики, тобто без систематичного і діяльного контролю з боку держави за виробництвом, розподілом і споживанням суспільного продукту і використанням суспільної праці, як живої, так і уречевленої.

Отже, контроль — це система спостереження і пере­вірки відповідності процесу функціонування об'єкта уп­равління прийнятим управлінським рішенням, встанов­лення результатів управлінського впливу на керований об'єкт виявленням відхилень, допущених у ході виконан­ня цих рішень.

ІІІ. Економічний контроль у системі наук

Економічний контроль є функцією управління продук­тивними силами і виробничими відносинами. У своєму розвитку контроль мав кілька етапів:

описовий, пов'язаний із збиранням фактів та першо­черговим групуванням їх;


7166719561895663.html
7166765876179104.html
    PR.RU™